Privacybeleid

Bijgewerkt op 7 februari 2022

1. Partijen en doel

Mathieu Detienne (hierna “Belmade” of de “Controller“) Rue Collebrine 14, 1325 Chaumont-Gistoux
ECB / BTW : BE 0773.936.571
Rechtspersonenregister: Nijvel

Mail : [email protected]

Gedragscode: FAVV

Belmade stelt dit privacybeleid op met als doel de gebruikers van de website op het volgende adres: https://belmade.be, (hierna de “site“) op transparante wijze te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens door Belmade worden verzameld en verwerkt.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, zijnde elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.

In dit verband bepaalt Belmade alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. Daartoe verbindt Belmade zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “de Wet”) en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna deverordening“).

Belmade is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de “Verwerker“). In voorkomend geval verbindt Belmade zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot de wet en de verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de gebruikers kan de mededeling van persoonsgegevens met zich meebrengen. De verwerking van deze gegevens door Belmade, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die namens Belmade optreden, geschiedt in overeenstemming met de wet en de verordening.

De persoonsgegevens worden door Belmade, in overeenstemming met de hieronder genoemde doeleinden, verwerkt via :

– Het contactformulier ;
– Het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief;
– Het klantenbestand (na registratie); – Het gebruik van cookies.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn deze de volgende

– Om de uitvoering van de op de site aangeboden en overeengekomen diensten te verzekeren;
– De prestaties van de aangeboden diensten controleren;
– Het uitvoeren van marketing- en promotie-informatieactiviteiten na

voorafgaande toestemming van de Gebruiker en totdat deze toestemming wordt ingetrokken, bijvoorbeeld het versturen van promoties over de producten en diensten van

Verantwoordelijke voor de verwerking ;
– Reageren op de vragen van de gebruiker;
– Om statistieken uit te voeren om de Website en de aangeboden diensten te verbeteren

en de interne organisatie van de operaties;
– Om de kwaliteit van de site en de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangeboden producten en/of diensten te verbeteren;
– Om een betere identificatie van de interesses van de gebruiker mogelijk te maken.

4. Persoonsgegevens die mogen worden verwerkt

De Gebruiker stemt er bij het bezoeken en gebruiken van de Site mee in dat Belmade de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid beschreven voorwaarden en principes:

1. De informatie van de Gebruikers die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van de wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, d.w.z. de naam,

voornaam, adres (facturering en levering), e-mailadres; en meer in het algemeen alle informatie die vrijwillig door de Gebruiker is verstrekt.

2. Informatie van Gebruikers door het invullen van formulieren of door contact op te nemen per telefoon, e-mail of andere middelen, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van Gebruikers.

3. Met betrekking tot elk van de bezoeken van de Gebruikers aan de Site is de automatisch verzamelde informatie :
– Het IP-adres
– Het type en model van de browser
– De tijdzone
– Het besturingssysteem
– Alle informatie over de pagina’s die de Gebruiker op de Site heeft geraadpleegd, met name de URL en de duur van het browsen.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte is van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling van de gebruiker die het vakje aanvinkt waarin het privacybeleid als hyperlink wordt aangeboden. Deze toestemming is een onmisbare voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met Belmade aan te gaan. Elk contract tussen Belmade en een Gebruiker betreffende de op de Site aangeboden diensten en goederen is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking en verzameling, overeenkomstig de voorwaarden en beginselen van dit privacybeleid, zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij op de Site of ter gelegenheid van de door Belmade aangeboden diensten meedeelt, voor de hierboven aangegeven doeleinden verwerkt en verzamelt.

De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming onverlet.

6. Duur van de opslag van persoonsgegevens van Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en van de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen minder dan : 2 jaar

7. Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Belmade die adequate garanties voor gegevensbeveiliging bieden en die met Belmade samenwerken in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van Belmade en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, de inhoud van dit privacybeleid naleven. Belmade verzekert dat zij deze gegevens alleen voor het beoogde doel, op een discrete en veilige manier zal verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing of wervingsdoeleinden, zal de Gebruiker hiervan vooraf in kennis worden gesteld zodat hij/zij zijn/haar toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonsgegevens.

8. Functionaris voor gegevensbescherming

De volgende persoon is benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming (hierna “DPO“): Mathieu Detienne

De rol van de DPO bestaat erin te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De DPO kan als volgt worden gecontacteerd: [email protected]

9. Rechten van de gebruikers

De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected], of een brief per post, met een kopie van zijn identiteitskaart, naar het volgende adres Rue Collebrine 14, 1325 Chaumont-Gistoux

a. Recht op toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de Verordening garandeert Belmade de Gebruiker het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot de genoemde persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking ;

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt

  Met name begunstigden die in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd;

 • indien mogelijk, de beoogde periode van bewaring van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen ;

 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  De verantwoordelijke voor de verwerking kan een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening brengen voor extra kopieën die door de gebruiker zijn aangevraagd.

Wanneer de Gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens wordt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

b. Recht op correctie

Belmade garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De Gebruiker voert de noodzakelijke wijzigingen eerst zelf door vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval het verzoek aan Belmade kan worden gedaan.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij die rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

c. Recht op wissen

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het voorgaande lid verplicht is deze te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat elke koppeling naar of kopie of reproductie van deze persoonsgegevens door deze voor de verwerking verantwoordelijken wordt gewist.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

 • de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren

  behandeling;

 • de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

d. Recht op beperking van de verwerking

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen opgesomd in artikel 19 van de Verordening.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij die kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Overeenkomstig artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers het recht om van Belmade hun persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Gebruikers hebben het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen zonder dat Belmade dit belemmert in de gevallen waarin de verordening voorziet.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig het vorige lid uitoefent, heeft hij het recht de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere voor de verwerking verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op wissing van gegevens onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

f. Recht op bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Belmade. In overeenstemming met artikel 21 van de verordening zal Belmade geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en de rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de Gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke klantenwerving.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor wervingsdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

g. Recht om een klacht in te dienen

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Belmade bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit Pressestraat 35, 1000 Brussel Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35

E-mail: [email protected]

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10. Cookies

De Site gebruikt cookies om gebruikers van de Site te onderscheiden. Hierdoor kunnen wij gebruikers een betere surfervaring bieden en de site en zijn inhoud verbeteren. De doeleinden en voorwaarden van cookies staan in dit artikel.

a. Algemene beginselen

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de Website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden met wie Belmade samenwerkt.

Sommige van de door Belmade gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere worden gebruikt om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browserparameters in te stellen.

Door de Website te gebruiken stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Type cookies en doel

Belmade gebruikt verschillende soorten cookies op de Site:

  • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de communicatie van ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
  • Cookies voor statistieken en publieksmeting: deze cookies maken het mogelijk de Gebruiker te herkennen en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien zij ook het surfgedrag aangeven, zijn zij een doeltreffend middel om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te doen die hem waarschijnlijk interesseren. Ze stellen Belmade ook in staat om eventuele bugs op de Website op te sporen en te corrigeren.
  • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te bewaren (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal);

c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en hun bewaartermijn zijn de volgende:

ga : 1 an
_gid : 24 heures

d. Beheer van cookies

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn/haar harde schijf plaatst, kan hij/zij deze eenvoudig beheren of verwijderen door de instellingen van zijn/haar browser te wijzigen. De programmering van browsers stelt de gebruiker ook in staat een bericht of melding te ontvangen wanneer een website cookies gebruikt en te beslissen of hij deze al dan niet aanvaardt.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij/zij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijk niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar.

Als de Gebruiker bepaalde cookies wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dat doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met een :

 • Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or- allow-cookies
 • Microsoft Edge : http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge- privacy-faq
 • Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-

  voorkeuren

 • Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

11. Beperking van de aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet aan Belmade verbonden zijn. Belmade is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de naleving van de wet en regelgeving.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven als een minderjarige onder de 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website openbaar wil maken. Belmade raadt mensen met ouderlijk gezag over minderjarigen ten zeerste aan een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar wier toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens – met name over de leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zal de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerken indien de gebruiker aangeeft jonger te zijn dan 16 jaar.

Belmade is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonlijke gegevens veroorzaakt door virussen of computeraanvallen.

12. Beveiliging

De verantwoordelijke voor de verwerking past organisatorische en technische maatregelen toe om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen hangen af van de kosten van de uitvoering in verhouding tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking gebruikt standaardversleutelingstechnologieën bij de overdracht of verzameling van gegevens op de site.

13. Wijzigingen in het privacybeleid

Belmade behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten. De gebruiker wordt daarom verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verzonden om de naleving ervan af te dwingen.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Belmade.

15. Contact

Voor vragen of klachten in verband met dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via het volgende adres: [email protected]