Algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop

Bijgewerkt op 7 februari 2022

 

De website van Belmade

(hierna de “Site“) is een initiatief van :

Belmade – Mathieu Detienne
Rue Collebrine 14
1325 Chaumont-Gistoux
Bedrijfsnummer (ECB/BTW): BE 0773.936.571 E-mail: [email protected]

Gedragscode: FAVV
(hierna “Belmade – Mathieu Detienne” of de “verkoper“)

 

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV“) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de Site en zijn informatie door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker“).

Door de Site te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij deze AV heeft gelezen en de daarin vermelde rechten en plichten uitdrukkelijk aanvaardt.

In uitzonderlijke gevallen kan bij schriftelijke overeenkomst van de bepalingen van de GCU worden afgeweken. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de overige bepalingen van de AVG.

Wij behouden ons het recht voor onze TOS te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen, maar wij zullen de voorwaarden toepassen die van kracht waren op het moment dat u onze Site gebruikte.

2. Website

a. Toegang en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Site te garanderen. Wij kunnen echter geen absolute garantie van operabiliteit bieden en ons optreden moet derhalve worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Het gebruik van de Site is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit eventuele storingen, onderbrekingen, gebreken of schadelijke elementen op de Site.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Site te beperken of de werking ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten.

b. Inhoud

Belmade – Mathieu Detienne bepaalt grotendeels de inhoud van de site en besteedt veel zorg aan de informatie op de site. Wij stellen alles in het werk om onze Site zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de Site en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder aansprakelijkheid.

Belmade – Mathieu Detienne kan geen absolute garantie bieden betreffende de kwaliteit van de informatie op de site. Deze informatie is niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel. Bijgevolg kan Belmade – Mathieu Detienne niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de Gebruiker zou kunnen lijden ten gevolge van de informatie op de Site.

Indien de inhoud van de Site in strijd is met de wet of de rechten van derden, of anderszins onethisch is, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van de Site is altijd op risico van de Gebruiker. Belmade – Mathieu Detienne is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen.

c. Diensten alleen voor geregistreerde gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van de Site zijn uitsluitend voorbehouden aan juridisch bekwame personen die het online beschikbare registratieformulier op de Site en deze AV hebben ingevuld en gevalideerd.

Bij zijn inschrijving verbindt de gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie over zichzelf en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de hem betreffende gegevens controleren om de juistheid ervan te handhaven.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarnaar de Site hem een bevestiging zal sturen van zijn inschrijving op zijn diensten. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om u aan te melden voor diensten.

Elke mededeling van de Site en zijn partners wordt derhalve geacht door de Gebruiker te zijn ontvangen en gelezen. Deze verbindt zich er derhalve toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en zo nodig binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Slechts één inzending per persoon is toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode waarmee hij toegang krijgt tot een voor hem gereserveerd gedeelte (hierna “Persoonlijk gedeelte”), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De gebruikers-ID en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online worden gewijzigd in zijn persoonlijke ruimte. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, en de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Belmade – Mathieu Detienne behoudt zich het recht voor een verzoek tot inschrijving op de diensten van de site te weigeren indien de gebruiker de TOS niet naleeft.

2) Uitschrijving

Geregistreerde gebruikers kunnen te allen tijde verzoeken om van de lijst te worden verwijderd door naar de daarvoor bestemde pagina in hun persoonlijke ruimte te gaan. Elke afmelding van de Site wordt van kracht nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld, binnen de volgende termijn: 1 week.

3. Links naar andere websites

De Site kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch een relatie tussen Belmade – Mathieu Detienne en de externe website of zelfs een impliciete instemming met de inhoud van dergelijke externe sites.

Belmade – Mathieu Detienne heeft geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij de Site. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

4. Intellectueel eigendom

De structuur van de Site, evenals de teksten, grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. die deel uitmaken van de Site of die via de Site toegankelijk zijn, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de door de Site aangeboden inhoud, merken en diensten, door welk procédé dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van de elementen die op de Site uitdrukkelijk als vrij van rechten zijn aangeduid.

De gebruiker van de site krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van de site en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden gegevens aan de Site toe te voegen die de inhoud of het uiterlijk ervan wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die de Gebruiker tijdens zijn bezoek of gebruik van de Site verstrekt, worden door Belmade – Mathieu Detienne uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Belmade – Mathieu Detienne verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat zij zich ertoe verbindt hierover steeds duidelijk en transparant te communiceren.

Belmade – Mathieu Detienne verbindt zich ertoe de desbetreffende wetgeving na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt overeenkomstig het op de Site beschikbare Privacybeleid.

6. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze AV is het Belgische recht van toepassing.

In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Belmade – Mathieu Detienne zijn maatschappelijke zetel heeft.

7. Algemene bepalingen

Belmade – Mathieu Detienne behoudt zich het recht voor de site en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of stop te zetten.

In geval van schending van de TOS door de Gebruiker, behoudt Belmade – Mathieu Detienne zich het recht voor om passende sancties en herstelmaatregelen te nemen. Belmade – Mathieu Detienne behoudt zich het recht voor de Gebruiker de toegang tot de Site of tot onze diensten tijdelijk of definitief te ontzeggen. Dergelijke maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Belmade – Mathieu Detienne kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld en zij kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De gehele of gedeeltelijke onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van onze GBV heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

 

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “AV”) bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op de Site door een Gebruiker (hierna de “Klant”).

De AV drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, op straffe van ongeldigverklaring van de bestelling.

In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AV worden afgeweken, mits deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AV onverlet.

Belmade – Mathieu Detienne behoudt zich het recht voor de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij online zijn gepubliceerd voor alle aankopen die na die datum worden gedaan.

2. Online winkel

Via de Site stelt de Verkoper de Klant een online winkel ter beschikking waarin de verkochte producten of diensten worden gepresenteerd, zonder dat de foto’s enige contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of omissies in de presentatie kan de verkoper hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten en diensten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Prijzen en belastingen worden gespecificeerd in de online shop.

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de op het moment van de bestelling geldende belastingen zijn van toepassing, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op dat moment.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die extra worden aangegeven en gefactureerd voordat de bestelling door de Klant wordt gevalideerd.

Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, in voorkomend geval, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validering van de bestelbon.

4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Opdat de bestelling gevalideerd wordt, moet de Klant deze AV aanvaarden door te klikken op de aangeduide zone.

De Klant dient een geldig e-mailadres, factuuradres en, indien van toepassing, leveringsadres op te geven. Elke uitwisseling met de verkoper kan via dit e-mailadres plaatsvinden.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem met de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling via de gekozen betalingswijze. Deze validatie wordt beschouwd als een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de vervaldag van de uit hoofde van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de controle van bestellingen en betaalmiddelen om redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van betaling per kredietkaart door de erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging

Zodra de verkoper de validering van de aankoop met de betaling ontvangt, stuurt hij deze naar de klant, evenals een factuur, tenzij deze bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt gestuurd door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie contactgegevens hieronder).

Indien een dienst of product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail informeren om het te vervangen of om de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de bijbehorende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijsmateriaal

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van computerbestanden die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de Verkoper worden bewaard.

De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

De levering geschiedt pas na bevestiging van de betaling door de bank van de verkoper.  

De leveringskosten zijn vastgesteld op 7 euro op Belgisch grondgebied.  Gratis levering bij een aankoop van 75 euro of meer.

De producten worden geleverd op het adres dat de Klant op het online bestelformulier heeft opgegeven. Extra kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie door de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het voorwerp uitmaken van meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant.

De levering geschiedt, afhankelijk van de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

Levering in België: 2 tot 3 werkdagen Levering in Europa: 4 tot 5 werkdagen Levering buiten Europa: 7 tot 10 werkdagen

Levertijden worden ter indicatie gegeven. De verkoper of de vervoerder kunnen geen schadevergoeding eisen voor laattijdige levering. Indien de leveringstermijn meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedraagt, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en de Klant worden terugbetaald.

a. De bestelling controleren

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn geschied zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder enig voorbehoud heeft ontvangen.

Elke reservering die niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de gestelde termijnen is gedaan, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

b. Leveringsfout

In geval van een leveringsfout of niet-overeenstemming van de producten met de gegevens op de bestelbon, dient de Klant de Verkoper binnen drie werkdagen na de datum van levering hiervan in kennis te stellen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke verantwoordelijkheid tegenover de Klant.

c. Feedback en uitwisselingen

Het te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking op de volgende wijze aan de Verkoper worden geretourneerd:

1) Doe vooraf een verzoek aan de sitebeheerder op [email protected]

2) Stuur het betreffende product binnen 14 dagen (vanaf de datum van ontvangst van uw bestelling) per post terug naar het volgende adres

Rue Collebrine 14, 1325 Chaumont-Gistoux, Belgique

Aangezien het product een verbruiksproduct is, moet het ongeopend en nog verzegeld zijn om te worden terugbetaald. Daarom wordt een product dat geopend wordt geretourneerd niet terugbetaald.

Elke klacht of terugzending die niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de gestelde termijnen is ingediend, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in zijn oorspronkelijke verpakking aan de Verkoper worden geretourneerd. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant.

8. Garanties

De verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract overeenkomstig de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

a. Garantie van overeenstemming

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie toe te passen. Indien het gekochte product echter een tweedehandsartikel is, bedraagt de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking ervan aan de verkoper worden gemeld.

9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van het dienstencontract.

Zodra de Klant zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld, beschikt hij over 14 dagen om de goederen terug te sturen.

Elke herroeping die niet overeenkomstig de in dit artikel bepaalde regels en termijnen plaatsvindt, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

De Klant kan verzoeken om terugbetaling van het teruggezonden product, zonder boete, met uitzondering van de retourkosten die voor rekening van de Klant blijven.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, met name met volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper vergoedt de Klant het volledige betaalde bedrag, inclusief leveringskosten, binnen 14 dagen na de terugname van de goederen of de toezending van het bewijs van verzending van de goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd, gaat de Klant ermee akkoord voor deze digitale inhoud afstand te doen van zijn herroepingsrecht om zo snel mogelijk te worden geleverd.

Modelformulier voor herroeping

Ter attentie van :
Belmade – Mathieu Detienne

Rue Collebrine 14
1325 Chaumont-Gistoux

Ondernemingsnummer (ECB/BTW): BE 0773.936.571

E-mail : [email protected]

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van de volgende goederen (*)/dienst (*):

________________________________

________________________________

________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*) : __________

Naam van de consument(en): __________

Adres van de consument(en): __________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier) :

____________________

Datum : __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

10. Gegevensbescherming

De verkoper bewaart in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden een bewijs van de transactie, met inbegrip van de bestelbon en de factuur.

De Verkoper garandeert de persoonsgegevens van de Klant te beschermen overeenkomstig het op de Site beschikbare Privacybeleid.

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, geldt dit als overmacht.

In geval van overmacht heeft de verkoper het recht de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Indien de overmacht meer dan 90 dagen ononderbroken voortduurt, heeft elke partij bij het contract het recht het contract eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten worden niettemin evenredig aan de Klant gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van de clausules

De onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van deze AV tast de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aan. De Verkoper behoudt zich het recht voor de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze AV is het Belgische recht van toepassing.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper (Nijvel).